Forretningsbetingelser

★★★★★ 5 ud af 5 stjerner

Handelsbetingelser

Generelle vilkår

Generelle salgsbetingelser, der er gældende ved køb af hjemmeside, ydelse eller markedsføring hos byMedia

1. Købsaftalen

1.1 Købsaftalen anses for indgået, når køber har accepteret tilbuddet skriftligt. Det være sig i fysisk form, eller via mail.

2. Pris og fakturering

2.1 Alle priser er eksklusiv moms med mindre andet er tydeligt angivet.

2.2 Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen gældende niveau for lønninger, materialepriser og øvrige omkostninger.

2.3 Har køber anmodet sælger om at udarbejde research, design, rentegning, tekstforslag, support

mm., der ikke er inkluderet i tilbud eller aftale, er sælger berettiget til at fakturere dette arbejde til køber til sælgers sædvanlige takster herfor.

2.4 Ud over den tilbudte eller aftalte pris er sælger berettiget til at kræve betaling for omkostninger,

der påløber som følge af, at det grundmateriale, køber har leveret.

2.5 Pkt. 2.4 er gældende for al materiale, der viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt, i sådan grad at køber vurderer det uegnet til brug i det videre arbejde.

2.6 Bliver sælger bedt om at foretage design rettelser efter designgodkendelse, er sælger berettiget til at fakturere køber til sælgers sædvanlige takster.

2.7 I tilfælde af arbejde, der falder uden for tilbud eller aftale, har sælger til enhver tid pligt til at gøre køber bevidst om evt. ekstra omkostninger og godkendelse herom.

Læs mere

3. Levering

3.1 Al levering finder sted digitalt, med mindre andet er aftalt.

3.2 Produktet anses som leveret i det øjeblik tilbuddet eller aftalen er opfyldt og køber har adgang til produktet.

4. Leveringstid mv.

4.1 Dersom køber undlader at opfylde sin betalingspligt eller pligt til at stille aftalt sikkerhed, undlader at give de for aftalens opfyldelse nødvendige oplysninger, ændrer ordren eller på nogen anden måde forsinker opgaven eller dennes udførelse, forbeholder sælger sig retten til at ændre de aftale betalingsbetingelser, ligesom sælger er berettiget til at øge leveringstiden i det omfang det efter omstændighederne skønnes rimeligt.

4.2 Leveringstiden forlænges ligeledes med den tid, der er nødvendig for sælger og dennes underleverandør, såfremt denne/disse før eller efter aftalens indgåelse helt eller delvist forhindres i deres rettidige opfyldelse som følge af arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, så som regeringsindgreb eller -foranstaltninger, brand, krig, terror, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser med tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner importrestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vare knaphed, kassation af større arbejder og restriktioner af drivkraft og tillige – og uanset om dette skyldes omstændigheder som nævnt ovenfor – i tilfælde af mangel på arbejdskraft, driftsstandsning eller vanskeligheder med fremskaffelse af materialer eller andre varer og lignende hos sælgers leverandører eller underleverandører, mangler ved leverancer fra sælgers leverandører eller underleverandører eller forsinkelser ved sådanne leverancer, såfremt de nævnte forhold ikke kan lægges sælger til last og ikke var sælger bekendt, da aftalen med køber blev indgået.

4.3 Såfremt sælger ønsker at påberåbe sig nogen af de ovennævnte omstændigheder, skal sælger

ufortøvet skriftligt underrette køber om dens opståen og ophør.

4.4 Overskrider sælger leveringstiden med mere end 2 måneder uden at der foreligger sådanne forhold som nævnt i pkt. 4.2, har begge parter ret til at hæve aftalen, når sælger trods en efter udløbet af nævnte 2 måneder afgivet skriftlig opfordring, herefter ikke leverer inden en rimelig frist. Hvad enten køber hæver eller fastholder aftalen, er han ikke berettiget til erstatning, hverken for direkte eller indirekte tab, eller nogen anden økonomisk godtgørelse.

4.5 Udskyder sælger leveringstiden med mere end 2 måneder på grund af sådanne forhold som nævnt i pkt. 4.2, har begge parter ret til at hæve handlen men kan herudover ikke kræve nogen form for erstatning, hverken for direkte eller indirekte tab, eller nogen anden økonomisk godtgørelse.

4.6 Ved afkaldsordrer skal køber aftage alt af salgsaftalen omfattet inden for den heri aftalte tidsfrist. Er en sådan tidsfrist ikke aftalt, gælder der en frist på 1 måned. Efter udløbet af tidsfristen respektive nævnte måned er sælger berettiget til at fakturere alt af salgsaftalen omfattet, endnu ikke faktureret og til – i sælgers valg – at fremsende det ikke leverede eller at debitere og fakturere køber passende rente- og lageromkostninger.

5. Betaling

5.1 Med mindre andet er aftalt, skal betaling inden sidste betalingsdato, der er angivet på fakturaen

køber forinden har modtaget fra sælger. Enhver senere betaling anses for forsinket betaling.

5.2 Ved alle ordrer over kr. 5.000,- skal der ske en forudbetaling på min. 50% ved ordre-afgivelse hvis ikke andet er skriftligt aftalt.

5.3 Der påløber renter fra forfaldsdagen med den af sælger til enhver tid fastsatte rentesats.

5.4 På sælgers anmodning er køber til enhver tid pligtig til at stille bankgaranti som sikkerhed for

behørig betaling. Fremsættes anmodningen herom efter indgåelsen af endelig aftale, afholder sælger

udgiften hertil.

5.5 Er købers forhold årsag til, at en leverance ikke kan gennemføres kontinuerligt, er sælger berettiget til delvis fakturering.

5.6 Undlader køber at modtage leverancen på den aftalte dag, er han desuagtet forpligtet til at erlægge enhver af levering betinget betaling, som om levering havde fundet sted. Sælger skal sørge for, at leverancen opbevares for købers regning og risiko.

5.7 Hele den til enhver tid værende restgæld med mulige renter og omkostninger etc. er straks forfalden til skadesløs betaling, såfremt køber misligholder nogen køber i medfør af nærværende ”salgs og leveringsbetingelser” påhvilende forpligtelser eller såfremt køber standser sine betalinger, indleder forhandlinger om akkord, moratorium eller anden almindelig kreditordning eller indgiver konkursbegæring, eller såfremt køber bliver ude af rådighed over sit bo eller træder i likvidation, eller såfremt købers forhold i øvrigt – uanset årsagen hertil – er eller udvikler sig således, at der er nærliggende mulighed for, at sælger ikke til de aftalte forfaldstider vil modtage de aftalte sikkerhedsstillelser eller betalinger.

5.8 Køber er uberettiget til enhver form for modregning eller tilbageholdelse, herunder til at tilbageholde nogen del af købesummen til sikkerhed for opfyldelse af en eventuel forpligtelse i medfør af pkt. 7. En forsinkelse med en uvæsentlig del af leverancen berettiger ikke køber til undladelse af at erlægge den fulde betaling i henhold til de trufne aftaler.

6. Ejendomsret, ophavsret med videre

6.1 Sælgers skitser, layout, rentegning, tekstforslag, programmering, kildekode og lignende, uanset

med hvilken teknik disse er fremstillet, og uanset på hvilken måde de opbevares, tilhører sælger indtil betaling af det fulde fakturabeløb er modtaget.

6.2 Eventuelle konflikter om ophavsret eller lignende, mellem køber og tredjepart, er under alle omstændigheder købers fulde ansvar.

6.3 Køber ejer alle rettigheder til det udleverede hjemmesidemateriale. Du accepterer, at sælger kan anvende din hjemmeside som reference overfor andre kunder.

7. Mangler/reklamationer og krav i anledning heraf

7.1 Sælger har intet ansvar for fejl, som køber ikke skriftligt har gjort opmærksom på senest 7 arbejdsdage efter levering.

7.2 Mindre afvigelser fra godkendt design eller aftalt specifikation berettiger ikke køber til forholdsmæssigt afslag, erstatning eller til at nægte at modtage det bestilte.

7.3 Mangler, der kan henføres til de i pkt. 4.2 nævnte forhold berettiger ikke køber til forholdsmæssigt afslag, erstatning eller til at nægte at modtage det bestilte.

7.4 Viser leverancen sig at være mangelfuld, er køber pligtig til straks og senest 14 dage efter købers modtagelse af den pågældende leverance, at reklamere skriftligt herover. Undlades reklamation, eller reklamerer køber for sent, mister køber retten til at gøre manglen gældende.

7.5 Såfremt køber selv leverer råmateriale til opgaven hæfter sælger ikke for fejl eller mangler, der kan henføres hertil.

7.6 Det er i forhold til punkt 7.5, ligeledes købers fulde ansvar, hvis købers ændringer påvirker den videre drift af hjemmeside. Dette være sig i form af indsættelse billeder, tekst eller lignende der er installeret af køber selv.

7.7 Det er ligeledes købers fulde ansvar, hvis der opstår fejl på hjemmesiden hvis køber selv vælger at vedligeholde hjemmesiden i form af opdatering af WordPress CMS og tilhørende plugins.

7.8 byMedia forbeholder sig retten til, ikke at foretage ændringer på skader eller fejl på hjemmesiden, der er forårsagede af de i punkt 7.6 og 7.7 nævnte forhold.

8. Indhold til hjemmeside/webshop

8.1 Køber har, med mindre andet er aftalt, det fulde ansvar for indholdet til hjemmesiden, herunder

tekst, billeder og andre elementer der kan tilføjes via WordPress kontrolpanel.

8.2 Hjemmesiden kan af sælger betragtes som leveringsklar når den indgåede tilbud eller aftale er

opfyldt, uafhængigt af sidens indhold eller mangel herpå.

8.3 Indholdsafhængige opgaver som søgemaskineoptimering, layout mm. kan udskydes til efter fakturering, hvis køber ikke leverer indholdet indenfor 7 arbejdsdage efter sælgers forespørgelse.

8.4 Sælgers pligt til at udføre indholdsafhængige opgaver, der er udskudt i henhold til pkt. 8.3, frafalder, med mindre andet er aftalt, hvis køber ikke leverer det nødvendige indhold senest 1 måned efter sælgers første forespørgsel.

9. Opsigelse

9.1 Opsigelse skal så vidt muligt ske til en måneds udgang.

Succes med BYMEDIA

Lad BY MEDIA forvandle dine online muligheder til mærkbare resultater og således skabe eksponering til din virksomhed.

★★★★★ 5 ud af 5 stjerner

Eksponering

Vi skaber eksponering til din virksomhed via visuel design og markedsføring. Du kan nå i mål med din målsætning for din virksomhed.

BY MEDIA guider dig igennem junglen af valmuligheder – vi vægter gennemsigthed højt. Lad os guide dig helt uforpligtende og komme med et udspil til en strategiplan, som skaber yderligere vækst for din virksomhed.

Ja tak, hjælp mig videre

Vores certificeringer og partnere

Google Ads Bureau